Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie "Rozporządzenie RODO").

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach.
Kontakt: Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach,
ul. Sieroszewskiego 4,
Adres e-mail: mdk-pulawy(at)mdk.pulawy.pl
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
Dane Inspektora:
Imię i nazwisko: Sławomir Guz
Adres email: mdk-pulawy(at)mdk.pulawy.pl
Tel: 81 886 49 65
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji zadań statutowych Placówki. Dane te będą wykorzystywane dla potrzeb związanych z: postępowaniem rekrutacyjnym, procesem edukacyjnym, oraz w celach statystycznych i reklamowych Placówki (publikacja dzieła i wizerunku uczestnika).
Udział w imprezach organizowanych przez MDK Puławy jest równoznaczny z akceptacją ich regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest:
- obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
- dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody.
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności wymienionych powyżej (pkt. 3).
Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora danych podstaw prawnych wynikających z art. 6 "Rozporządzenia RODO" i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy.
Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
- prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
- prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
- prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
Uwaga: realizacja powyższych Państwa praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.
W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie.
Prawo wniesienia skargi mają Państwo, do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy "Rozporządzenia RODO".