Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.plUWAGA !!!
ZNAJDUJESZ SIĘ NA STRONIE ARCHIWALNEJ MDK PUŁAWY
ADRES STRONY AKTUALNEJ: http://mdk.pulawy.pl/


            Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach jest publiczną placówką oświatowo - wychowawczą, wchodzącą w skład ogólnego systemu oświatowo - wychowawczego Rzeczypospolitej Polskiej, będącą wspólnym dobrem całego społeczeństwa, kierującą się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz [Międzynarodowej] Konwencji o Prawach Dziecka.

Zadaniem placówki jest:

Rozwijanie różnorodnych zainteresowań;

Pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza szkolne programy;

Stwarzanie warunków do rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, sztuki i techniki, itd.;

Rozwijanie zamiłowania do uprawiania krajoznawstwa i turystyki;

Umożliwianie podnoszenia sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku;

Organizowanie przeglądów, zabaw, wystaw, koncertów, itp.;

Wypracowywanie najbardziej pożądanych form pracy pozaszkolnej z wychowankami.
Zapraszamy do zapoznania z formami zajęć prowadzonych w bieżącym roku szkolnym: FORMY ZAJĘC STAŁYCH MDK


Ponadto zachęcamy do prezentowania TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
W GALERII "PIWNICA" w prawdziwym piwnicznym klimacie...

Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach jest organizatorem cyklicznych imprez o zasięgu wojewódzkim i powiatowym takich jak: Wojewódzki Festiwal Współczesnych Form Tanecznych; Festiwal Przedszkolaka; Powiatowy Konkurs Ortograficzny; Biesiada Literacka oraz innych imprez, spotkań, konkursów o charakterze okolicznościowym.

OFERUJEMY:
organizację imprez, zabaw, uroczystości okazjonalnych oraz ich oprawę plastyczną w wykonaniu naszych nauczycieli

...ale także: miłą, twórczą atmosferę w zabytkowym dworku otoczonym niepowtarzalnym czarem tajemniczego ogrodu ...

Czujesz potrzebę twórczego działania ?

ZATRZYMAJ SIĘ W eMDeKu !

Dane teleadresowe:
Młodzieżowy Dom Kultury
24-100 Puławy, ul. Sieroszewskiego 4
NIP: 716-279-40-92
tel. 81 8864965
e-mail: mdk-pulawy@o2.pl


Dokumenty do pobrania:

Statut Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach

Program profilaktyczno - wychowawczy Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach

Klauzula informacyjna dla rodziców / opiekunów prawnych i uczestników zajęć

Raport z Ewaluacji Zewnętrznej