Pejzaże, architektura, kwiaty, postaci – to tylko niektóre wybrane fragmenty rzeczywistości, pokazane w obrazach. Zachwycające bogactwo ich tematyki inspirowane zjawiskami świata zewnętrznego i wewnętrznego. Wypowiedzi w każdym przypadku inne, własne, w jakiś sposób intymne, tworzone przez pryzmat osobistego odbioru ale wyrażane w jednym wspólnym języku – uniwersalnym języku plastyki. Tak wygląda kolejna wystawa zbiorowa z cyklu „Barwą i Kreską” Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków zaprezentowana w Galerii Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach. Choć cykl realizowany jest od 2014 r. jego uczestnicy za każdym razem zaskakują odbiorców nie tylko różnorodnością semantyczną swoich prac, ale przede wszystkim bogactwem ich treści formalnej. Obok wypowiedzi realistycznych pojawiają się ujęcia traktowane symbolicznie i formy abstrakcyjne. Różne są ich formaty. Obrazy o różnorakim zakresie gamy barwnej, wysublimowane kolorystycznie współbrzmią z realizacjami opartymi na kontraście lub dopełnieniu. Widoczne jest zróżnicowanie zastosowanych środków wyrazu artystycznego (kreski, plamy malarskiej i rysunkowej, faktury itd.). Indywidualnie traktowana jest przestrzeń wypowiedzi i sposób jej komponowania na płaszczyźnie podobrazia. Język plastyki został tu wykorzystany w całym swoim bogactwie, w nieskończonej wielowariantowości. Wszystkie te rozwiązania wyraźnie indywidualizują charakter prezentowanych prac, kreują ich odmienność. Dodatkowo różnice te podkreślane są poprzez zastosowane techniki plastyczne. Dominują techniki malarskie, takie jak: akryl, olej, akwarela, pastel suchy i olejny. Ale są też techniki własne, fotografia.
Idea corocznej wystawy PSNP wyrasta z wieloczynnikowo warunkowanej wspólnoty - to zarówno łącząca nas wspólna pasja jaką jest twórczość plastyczna, jak i wspólna aktywność zawodowa (miniona i obecna) skupiona na edukacji młodego pokolenia. To także wspólna potrzeba popularyzacji plastyki jako odwiecznej formy aktywności człowieka. To również przekonanie o szczególnej roli edukacji plastycznej w optymalnym rozwoju każdego wychowanka – jego intelektu, emocjonalności, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych To też świadomość wieloletniej ciągłości wspólnego działania w obszarze sztuki i edukacji. Właśnie na tych wartościach opiera się fenomen Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków z siedzibą w Lublinie skupiającego nauczycieli – twórców z terenów Lubelszczyzny. Zarówno tych czynnych zawodowo jak i emerytowanych, wnoszących doświadczenie ze wszystkich szczebli polskiej edukacji; od wychowania przedszkolnego po szkolnictwo wyższe, ale bez wyjątku uprawiających twórczość plastyczną!
W dobie ciągłych zmian w każdej dziedzinie (mamy za sobą transformację ustrojową i reformy oświaty), narastającego tempa codziennego życia, doświadczenia pandemii i trwającej od roku wojny tuż za polską granicą zachowaliśmy niezmienność priorytetów i jesteśmy razem prawie 63 lata! To w 1960 r. odbył się w Lublinie I zjazd i wspólna wystawa nauczycieli zajmujących się „nauką rysunków” z terenu województwa lubelskiego. To wówczas powołano do życia Klub Nauczycieli Plastyków, który w roku 2007 przekształcony został w Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Plastyków z siedzibą w Lublinie. Od początku PSNP (KNP) miało na celu: integrowanie nauczycieli o zbliżonych zainteresowaniach i ambicjach twórczych, rozwój ich możliwości artystycznych oraz popularyzowanie kultury plastycznej w środowisku. Założenia te były i są realizowane głównie poprzez działalność wystawienniczą (zbiorową, indywidualną) oraz plenerową członków Stowarzyszenia. Aktualnie liczy ono 58 członków - tworzy je grupa o istotnym potencjale twórczym i aspiracjach artystycznych. Dla każdego z nas, twórców wewnętrzna potrzeba kreacji jest koniecznością; wykracza poza pracę zawodową, codzienne obowiązki i jest realizowana poprzez własną twórczość plastyczną. Twórczość w każdym przypadku odmienną, a jednocześnie rodzącą się bez presji rywalizacji, porównań i wartościowania. Tworzoną w klimacie poszanowania dla indywidualnego widzenia świata a w rezultacie dla odmienności wypowiedzi plastycznej. To zawsze fascynowało mnie w Klubie, później w Stowarzyszeniu… Wydaje się, że to właśnie różnorodność twórczości członków PSNP w istotnym stopniu inspiruje ich rozwój plastyczny. Wspomniana działalność wystawiennicza, (wcześniej plenerowa i konsultacyjna) zawsze pozwalały na pogłębianie wiedzy malarskiej i umiejętności warsztatowych. Są formami pozytywnej konfrontacji. Z jednej strony otrzymujemy wsparcie merytoryczne dla własnych poszukiwań twórczych, z drugiej mamy możliwość wychodzenia poza ich granice. W efekcie rodzi się twórczy niedosyt, a później… kolejna wystawa.
Każda ekspozycja z cyklu „Barwą i Kreską” to nie tylko okazja do realizowania naszej misji poprzez uczestnictwo w kulturze na rzecz społeczności lokalnych. To także możliwość promowania twórczości członków PSNP, w tym przypadku zaakcentowania naszej obecności w życiu kulturalnym Puław, gdzie gościliśmy już kilkakrotnie. Jednocześnie nadmienić wypada, iż wystawa w MDK jest dla nas szczególnie satysfakcjonująca bo tutaj prezentujemy swoją twórczość po raz pierwszy. Za gościnę serdeczne dziękujemy Pani Aleksandrze Kozak – Kotowskiej - dyrektorowi i Jej zespołowi. Natomiast dla nas - autorów prac obecna ekspozycja ma jeszcze jeden wymiar, wynikający z faktu, że twórczość plastyczna od zarania dziejów służyła komunikacji międzyludzkiej. Prace zaprezentowane w Galerii Młodzieżowego Domu Kultury dają nam, twórcom możliwość podzielenia się z odbiorcami osobistą refleksją, własnym widzeniem i przeżywaniem otaczającego świata. I właśnie to nadaje naszej twórczości sens.
Prezes PSNP dr Urszula Tomasiak